بیمار ناتوان از درد و هزینه، صعب العلاج است.
از یک سو درد جانکاه بیماری، از سوی دیگر هزینه های دارو و درمان! چاره چیست؟
چشم ها را باید شست
جور دیگر باید دید
بیمار صعب العلاج، محروم و نیازمند است. دارو میخواهد و درمان نیاز دارد…
و سخت تر از آن، روحیه و روانی که با آن بیماری و مشکلات زندگی را باید تحمل کند.

عشق یعنی مشکلی آسان کنی دردی از درمانده ای درمان کنی