قدرت بیان و نفوذ کلام تنها اعتماد به نفس نمیسازد بلکه با تغییر روحیه ونگرش ایجاد شخصیت میکند و توانایی میدهد. به مادر می آموزد که چگونه رشد جسم و روح کودک را بارور سازد.