متن خبر 🌿 ” جشن سخن”🌿
…قدرت بيان ونفوذ كلام تنها، اعتماد به نفس نمى سازد؛بلكه باتغييرروحيه ونگرش، ايجاد شخصيت مى كند وتوانايى مى دهد.
به مادر مى آموزد كه چگونه رشد جسم وروح كودك بارور سازد.
يك حرف ودو حرف برزبانم الفاظ نهاد وگفتن
آموخت
به بيمارياد مى دهد كه چگونه بامشكلات درد ودرمان مقابله كند.
شفا زگفته شكرفشان حافظ جوى
كه حاجتت به علاج گلاب وقند مباد
محفل باشكوه ومعنوى “جشن سخن” باهدايت، مدرس فن بيان واستاد سخنورى، فرزانه معصوميان؛ گوينده ومجرى صدا وسيماجذاب ودلنشين خواهد شد.
چهارشنبه بيست ودوم شهريور علاقه مندان هنر ماندگار كلام وسخن وشهرياران خيرگردهم مي آيند تا در كنار برنامه متنوع ومفرح “جشن سخن” شب باشكوهى رارقم بزنند.
حضور هنرمندان عرصه نمايش وفيلم وچهره هاى موفق و كارآفرين زينت بخش محفل ما خواهند بود.
جمع فرهيختگان ادب وشعر وموسيقى به همراهى قهرمانان پارا المپيك ،ترنم زيبائى ازسرود پهلوانى واميد را مى سرايند.
“جشن سخن” هم فال است هم تماشا وباانگيزه ايجاد روحيه وتوانمندى مادران وكودكان صعب العلاج وبه نفع بيماران برگزار خواهدشد.
دعوت ازعموم دوستداران هنر سخنورى وتوانمندان كارآفرين، وبااميد به حضور گرم وسبز مهر انديشان جامعه جشن سخن رادرتالار سوره حوزه هنرى چهارشنبه بيست ودوم شهريورماه برگزار خواهيم كرد.
*مجمع خيرين حمايت از بيماران صعب العلاج*